Loving that scoreline #Bradford 3-1 #Villa #SOTV

Loving that scoreline #Bradford 3-1 #Villa #SOTV